Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for foreningen

MAARUM FORSAMLINGSHUS

Navn

§ 1. Foreningens navn er:

Maarum forsamlingshus

Foreningen har hjemsted på Hessemosevej 9, Mårum – 3230 Græsted – Gribskov Kommune.

Formål

§ 2. Foreningens formål er:

  • At danne ramme om aktiviteter og sammenkomster for private og foreninger
  • At sikre forsamlingshusets fortsatte eksistens.

Medlemskab

§ 3. Medlem af foreningen er enhver, der har indbetalt det af generalforsamlingen vedtagne årlige kontingent.

Stk. 2. Medlemmer, der ikke har betalt det vedtagne kontingent inden for den af bestyrelsen fastsatte frist, vil automatisk blive slettet som medlem.

Stk. 3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtigelser. Det er alene foreningens formue der hæfter herfor.

Generalforsamling

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer, når denne er lovlig indvarslet.

Stk. 2. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra beslutninger vedrørende vedtægtsændringer og ved foreningens opløsning.

Stk. 3. Alle tilstedeværende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 5. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indvarsling af generalforsamlingen finder sted med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i en lokal avis eller ved mail eller brev til medlemmerne.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Indkomne forslag
  5. Kontingent
  6. Vedtægtsændringer
  7. Valg af bestyrelse
  8. Eventuelt

Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 8. Valg til bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling vælges medlemmer til bestyrelsen, som består af højest 7 medlemmer og mindst 5 medlemmer.

I ulige år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.

Valgperioden for et bestyrelsesmedlem er 2 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 9. Valg af suppleanter. Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
Valgperioden for suppleanten er 1 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 10. Valg af bilagskontrollant. Hvert år vælges 1 bilagskontrollant.
Valgperioden for bilagskontrollant er 1 år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 11. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Konstituering skal finde sted på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og offentliggøres ved mail til medlemmer og på maarumforsamlingshus.dk.

Stk. 12. En af generalforsamlingen udpeget person, skriver referat over generalforsamlingens beslutninger.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 10 % af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen, dog skal 2/3 af de medlemmer der ønsker den afholdt, være til stede ved åbningen, for at generalforsamlingen er lovlig.

Stk. 2. Ekstraordinær genrealforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtagelse af begæringen.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles, som ved ordinær generalforsamling, samt ved skriftlig indkaldes til alle forenings medlemmer, på den hos kassereren registrerede adresse.

Vedtægtsændringer

§ 6. Forslag til vedtægtsændringer skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 stemmer, af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Vedtægtsændringer der ændrer foreningens vedtægters § 2 og bliver vedtaget, uden at mindst 50 % af foreningens medlemmer er til stede på generalforsamlingen, skal henvises til ny behandling på en ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter. Her kan ændringerne vedtages med simpelt stemmeflertal, blandt de fremmødte medlemmer.

Økonomi

§ 7. Foreningens økonomi søges opretholdt ved indtægterne af egne arrangementer, udlejning af forsamlingshuset til de under § 2 nævnte aktiviteter samt ved de årlige kontingenter.

Stk. 2. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner i forsamlingshuset, kan kun blive besluttet af generalforsamlingen, enten ordinær eller en ekstraordinær, hvor indkaldelsen er med det formål.

Foreningens bestyrelse

§ 8. Bestyrelsen er forpligtiget til at lede foreningen og varetage dennes interesser og dermed sikre forsamlingshusets fortsatte eksistens, samt søge gennemført generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2. Bestyrelsen fører tilsyn med forsamlingshuset, tager bestemmelser om dets brug, lader foretage de reparationer, som bestyrelsen finder nødvendige og sørger for, at rengøringen bliver udført, og bygningen ellers holdes i forsvarlig og brugbar stand.

Stk. 3. Bestyrelsen har ret til at nægte udlejning af forsamlingshuset til aktiviteter, der ikke findes at være i overensstemmelse med vedtægterne og disses intentioner.

Stk. 4. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov og leder disse samt sikrer, at der skrives referater over bestyrelsens møder og øvrige aktiviteter.

Regnskab

§ 9. Kassereren fører og aflægger regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3. Kasserer og formand har bemyndigelse til at disponere over foreningens bankkonto i foreningens interesse, efter bankfuldmagt afgivet af bestyrelsen.

Stk. 4. Regnskabet skal være kontrolleret og i underskrevet stand, fremlægges på den ordinære genrealforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen kan beslutte den nødvendige bistand til regnskabets føring og afslutning.

Stk. 6. Revisoren skal én gang halvårligt, gennemgå foreningens regnskab og bilag.

Stk. 7. Revisoren meddeler skriftligt, bestyrelsen resultatet af gennemgangen.

Opløsning

§ 10. Beslutninger om foreningens opløsning og realisation af forsamlingshuset kan kun ske efter beslutninger på 2 skriftligt indkaldte generalforsamlinger afholdt med mindst 1 måneds og højest 2 måneders mellemrum og vedtaget med 2/3 flertalt på begge generalforsamlinger.

Stk. 2. Generalforsamlingerne afgør i tilfælde af vedtagelse, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

Vedtægternes ikrafttrædelse

§ 11. Foreningens vedtægter træder i kraft med virkning fra den 15. april 1995.

Stk. 2. Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling 18. februar 2013, træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Stk. 3. Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamling 28. januar 2017, har virkning fra og med tidspunktet for vedtagelsen.