Dagsorden – Generalforsamling 2023

Dagsorden – Generalforsamling 2023

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning. V. Susanna van Overeem og bestyrelsen
 4. Regnskab og budget. V. Kasserer Erland Rasmussen.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling.
 6. Kontingent. Uændret
 7. Valg til bestyrelsen. Følgende medlemmer er på valg:
  Næstformand Leif Andersen
  Kasserer Erland Rasmussen
  Bestyrelsesmedlem Nicolaj Jørgensen
 8. Valg af suppleant
  Anette Bisgaard
  Sus Drost
 9. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 10. Eventuelt – Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.