Dagsorden – Generalforsamling 2022

Dagsorden – Generalforsamling 2022

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning. V. Susanna van Overeem og bestyrelsen
 4. Regnskab og budget. V. Kasserer Erland Rasmussen.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling.
 6. Kontingent. Uændret
 7. Valg til bestyrelsen. Følgende medlemmer er på valg:
  Formand Susanna van Overeem – ønsker genvalg
  Bestyrelsesmedlem Anette Bisgaard – ønsker genvalg som suppleant
  Bestyrelsesmedlem Bo Tønder Andersen – ønsker genvalg
  Bestyrelsesmedlem Birgitte Thomsen – ønsker genvalg
 8. Valg af suppleant
  Finn Gaarskjær ønsker at indtræde i bestyrelsen
  Morten Bruun
 9. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 10. Eventuelt – Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.