Referat fra Generalforsamling den 21. februar 2015

 

 1. Valg af dirigent
  Peter Kalko blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet efter reglerne i vedtægterne.
 2. Beretning – Link til formandens beretning v. Leif Munck
 3. Regnskab og budget – Link til regnskab og budget samt kassererens tale
  Der blev stillet spørgsmål om hvor mange medlemmer der er nu. Svaret er, at det svinger mellem 35 og 40. Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer, ikke mindst for at kunne stå stærkere i forhold til at få sponsorater og tilskud. Således en opfordring til at være med til at få flere medlemmer.
  Der blev spurgt til hvorfor generalforsamlingen ikke er på budgettet. Svaret er ganske enkelt en forglemmelse, men beløbet er ikke af en sådan størrelse, at det vil betyde de store ændringer.
 4. Indkomne forslag
  Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.
 5. Kontingent
  Bestyrelsen havde foreslået at kontingentet fortsatte uændret, kontingent er således fortsat 200 kroner per hustand.
 6. Vedtægtsændringer
  Der var ingen forslag til ændringer.
 7. Valg af bestyrelse

Følgende medlemmer er på valg:

Formand Leif Munck. Ønskede genvalg og blev valgt.

Næstformand Leif Andersen. Ønskede genvalg og blev valgt.

Bestyrelsesmedlem Nicolaj Jørgensen. Ønskede genvalg og blev valgt.

Suppleant til bestyrelsen – Bo Tønder Andersen. Ønskede genvalg og blev valgt.

 1. Eventuelt
  Der blev efterspurgt et nyhedsbrev, som spørgeren mente tidligere var blevet sendt ud. Svaret var at der ikke er noget nyhedsbrev men at nyheder blev offentliggjort i Guiden og på hjemmesiden.
  Der kom forslag om at arbejdsdage skulle meldes ud via mail og stå på hjemmesiden. Arbejdsdagene kunne være faste, så man altid vidste hvornår der er arbejdsdag. Bestyrelsen tager det op på næste bestyrelsesmøde.