Dagsorden – Generalforsamling 2020

Dagsorden – Generalforsamling 2020

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning. V. Susanna van Overeem og bestyrelsen
 4. Regnskab og budget. V. Kasserer Erland Rasmussen.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling.
 6. Kontingent. Bestyrelsen stiller forslag til ændring af kontingent.
 7. Valg til bestyrelsen. Følgende medlemmer er på valg:
  Formand Susanna van Overeem – genopstiller
  Bestyrelsesmedlem Torben Boman Larsen – genopstiller ikke
  Bestyrelsesmedlem Birgitte Thomsen – genopstiller
  Bestyrelsesmedlem Bo Tønder – genopstiller
 8. Valg af suppleant
  Suppleant Anita Petersen – Genopstiller ikke
  Suppleant Tage Hørup – Genopstiller
 9. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 10. Eventuelt – Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.
 11. Tisvildevejen. Gitte Christiansen orienterer om Esrum-Tisvildevejen