Dagsorden – Generalforsamling 2018

Dagsorden – Generalforsamling 2018

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning. V. Susanna van Overeem og bestyrelsen
 4. Regnskab og budget. Aflægges af Formanden, da kassereren er kaldt på arbejde.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling.
 6. Forslag fra generalforsamling til bestyrelsen. Bestyrelsen efterlyser ønsker til arrangementer, som medlemmerne ønsker bestyrelsen skal arbejde med.
 7. Søgning af fondsmidler. Status på processen
 8. Kontingent. Bestyrelsen forslår at kontingentet fortsætter uændret.
 9. Valg til bestyrelsen. Følgende medlemmer er på valg:
  Bestyrelsesmedlem Anita Petersen (ønsker valg til suppleant)Bestyrelsesmedlem Bo Tønder (ønsker genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Torben Boman Larsen (ønsker genvalg)Kasserer Ninna Tinghuus
 10. Valg af suppleant
  Suppleant Birgitte Thomsen (ønsker valg til bestyrelsen)
  Suppleant Tage Hørup (ønsker genvalg)
 11. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 12. Tisvildevejen. Pia Niebuhr orienterer om Tisvildevejen og de muligheder det kan tilføre vores område.
 13. Eventuelt – Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.