Dagsorden – Generalforsamling 2019

Dagsorden – Generalforsamling 2019

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning. V. Susanna van Overeem og bestyrelsen
 4. Regnskab og budget. V. Kasserer Ninna Tinghuus.
 5. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling.
 6. Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamling. Bestyrelsen har ide til nye veje for forsamlingshuset.
 7. Kontingent. Bestyrelsen forslår at kontingentet fortsætter uændret.
 8. Valg til bestyrelsen. Følgende medlemmer er på valg:
  Formand Susanna van Overeem – Genopstiller

  Næstformand Leif Andersen – Genopstiller

  Kasserer Ninna Tinghuus – Træder ud af bestyrelsen

  Bestyrelsesmedlem Nicolaj Jørgensen – Genopstiller

 9. Valg af suppleant
  Suppleant Anita Petersen – Genopstiller

  Suppleant Tage Hørup – Genopstiller

 10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 11. Eventuelt – Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.
 12. Tisvildevejen. Pia Niebuhr orienterer om Esrum-Tisvildevejen, hvad der er sket i 2018 og de muligheder det kan tilføre vores område